Make your own free website on Tripod.com

หน้าหลัก

ผู้จัดทำ
                         
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิต  
ระบบสารสนเทศทางการผลิต
 
การบริหารการผลิต
   
แผนผัง
 
ผู้จัดทำ
 
- ความหมายการผลิต   - ความหมาย     - ความหมายการบริหารการผลิต          
- ปัจจัยการผลิต   - ระบบการผลิต     - วิฒนาการของการบริหารการผลิต          
- ขั้นตอนการผลิต         - วัตถุประสงค์การบริหารการผลิต          
- ประเภทของการผลิต         - สาเหตุการบริหารการผลิต          
    - กลยุทธ์การบริหารการผลิต          
    - แนวโน้มของการผลิตในปัจจุบัน