Make your own free website on Tripod.com

หน้าหลัก

ผู้จัดทำ

ระบบการผลิตคืออะไร

ระบบการผลิต คือ การแปรสภาพ ของวัตถุดิบให้เป็น สินค้าหรือผลผลิต ตามกระบวนการการผลิต โดยมีข้อมูลพื้นฐานมาจากการ
วางแผน ที่มีรากฐานมาจากการวิเคราะห์ การพยากรณ์ เช่นข้อมูลการพยากรณ์ ของฝ่ายขาย และ ปัจจัยที่
เกิดขึ้นจริง เช่น ข้อมูลความต้องการจํานวนของผลิต เพื่อสนองตอบความต้องการของตลาด หรือ อื่นๆ
หน้าที่ของระบบการวางแผนการผลิต ในความหมายของทั่วๆไป มีดังนี้
1. การพยากรณ์จํานวนที่จะทําการผลิต และ ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในการนํามาใช้ในการผลิต
2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการผลิต
3. การวางแผนการผลิต
4. การควบคุมกระบวนการผลิต
5. การควบคุมสินค้าคงคลัง
สามารถเอาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในส่วนไหนของระบบการผลิตบ้าง
โดยทั่วไป คอมพิวเตอร์สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับทุกส่วนงานที่ต้องการซึ่งปัจจัยที่มีผล คือ ความ
สามารถของนักวิเคราะห์หรือนักออกแบบคอมพิวเตอร์และทีมงาน ที่คุณทํางานด้วยซอฟท์แวร์ที่เก่งๆ โดยทั่วไปจะครอบคลุม การพยากรณ์จํานวนที่จะทําการผลิต และ ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ในการนํามาใช้ในการผลิต เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการผลิต การวางแผนการผลิต
การควบคุมกระบวนการของการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง
เมื่อไรที่ควรจะเอาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับระบบการผลิต
เมื่อต้องการให้ มีการผลิตที่ก่อเกิดกําไรที่มากขึ้น และมีความพร้อมในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร
ปัจจัยพื้นฐานที่จะต้องเตรียมก่อนที่จะนําระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้
1. บุคคลที่มีความรู้และความสามารถในเรื่องของการผลิต ที่มากเพียงพอที่จะให้ข้อมูล เพื่อนําไป
พัฒนาเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพได้
2. บุคคลในข้อที่ 1 นั้นจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม
3. หลังจากที่มีการส่งงาน จากส่วนงานคอมพิวเตอร์ จะต้องมีบุคคลที่มีความพร้อมดังที่กล่าวมา
แล้ว ทําการตรวจสอบ ก่อนที่จะนําไปใช้ทําไมต้องเอาระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช์
ดังคํากล่าว “ รู้เขา รู้เรา รบ ร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง ” ในทํานองเดียวกัน ประโยชน์ของการมีความรู้ื้้้้้้้้้ของ
สารสนเทศที่เก่งกล้า ก็เพื่อขจัดปัญหาให้หมดไป บางท่านอาจจะสงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไร ข้อมูลที่จะ
กล่าวต่อไปจะสามารถตอบท่านได้
ถ้าคุณมีปัญหาดังต่อไปนี้

1. จะต้องลดหรือเพิ่มผลผลิต เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการจริงของตลาดให้มากที่สุด และ
ทันกับเวลามากที่สุด
2. จะสามารถเพิ่มความสามารถการผลิตให้กับส่วนงานการผลิตได้อย่างไร
3. จะสามารถลดปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ต้องทิ้ง เนื่องจากไม่ได้คุณภาพได้อย่างไร
4. จะสามารถสรุปยอดการผลิตในแต่ละช่วงเวลา ให้ไวและละเอียดได้อย่างไร
5. จะสามารถตรวจสอบประสิทธิของ แต่ละส่วนงานการผลิตโดยอิงถึงข้อมูลที่แท้จริงได้อย่างไร
6. จะสามารถวางแผนงานที่เหมาะสม ที่สุดได้อย่างไร
7. ตลอดจนถึงปัญหาอื่นๆอีกมากมาย
ขอแนะนําให้ ตัดสินใจเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เถอะ เพราะจะช่วยให้คุณ ได้ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสิน
ใจ ที่ถูกต้องและรวดเร็ว และการควบคุมงานต่างๆของฝ่ายบริหารจะประสบความสําเร็จลงได้นั้น จะต้อง
อาศัยระบบข้อมูลข่าวสารที่ได้มีการรวบรวมเอาไว้ ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นปัญหายามเมื่อเหตุการณ์ต่างๆเกิด
ขึ้น
สามารถเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับระบบงานการวางแผนการผลิตได้อย่างไร
ขั้นตอนการนําเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับระบบงานการวางแผนการผลิต มีดังต่อไปนี้หน้าของฝ่ายผลิต
1. กําหนดวัตถุประสงค์ของการนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งาน
2. กําหนดขอบเขตของระบบงานการผลิต
3. กําหนด ขอบเขตของงานที่ต้องการนําระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้
4. ตรวจสอบระบบงานหลังจากที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาเสร็จแล้ว
5. รวบรวมความต้องการ ใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพื่อนํามาปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น
หน้าที่ของฝ่ายคอมพิวเตอร์
1. ศึกษาความเป็นไปได้ ที่จะจัดสร้างระบบให้เหมาะสมกับขอบเขตงานที่ฝ่ายผลิตกําหนด
ไว้
2. ศึกษาความเป็นไปได้ ที่จะจัดสร้างระบบให้อํานวยประโยชน์กับระบบงานการผลิต และ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้
3. กําหนดระยะเวลาในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละขั้นตอน โดยมีขั้นตอนต่างๆดัง
นี้
การออกแบบระบบ(System Design )
การกําหนดรายละเอียดของคุณลักษณะที่ควรจะเป็นในแต่ละส่วนงานที่
ออกแบบเอาไว้ (System Specification)
ส่งรายละเอียดของระบบที่ถูกออกแบบเอาไว้ไปให้ฝ่ายผลิตตรวจเช็คว่า
เป็นดังที่ต้องการหรือไม่
ให้ฝ่ายผลิต เซ็นกํากับในรายละเอียดของระบบงาน ที่เขาเห็นด้วยเพราะบางครั้งเมื่อเวลาผ่าน
ไป ผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มักจะลืมว่าเขาได้เรียกร้องให้ระบบ ช่วยอะไรเขาบ้าง แล้วอาจจะก่อเกิดความขัดแย้ง ในกรณีที่ระบบไม่สามารถสนองตอบ
ความต้องการบางอย่างได้
ทําการพัฒนาโปรแกรมตามรายละเอียดของระบบงานที่่ผ่านความเห็นชอบ
จากฝ่ายผลิตแล้ว ทดสอบระบบ โดยอิงถึงรายละเอียดของระบบที่ได้ออกแบบ เอาไว้

สอนวิธีการใ้้ช้ระบบให้กับฝ่ายผลิต
ติดตั้งระบบให้กับฝ่ายผลิตไ้้ด้ใช้งานจริง เมื่อ ฝ่ายผลิตตรวจสอบแล้วว่า
ระบบไม่มีข้อผิดพลาด
รวบรวมข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการใช้งานจริง กับรูปแบบของ
ข้อมูลที่หลากหลาย
แก้ไขโปรแกรม ให้ถูกต้องโดยอิงกับข้อมูลที่สรุปมาหลังจากที่มีการใช้งาน
จริง
4. พัฒนาระบบงานตามขั้นตอนที่ได้กําหนดเอาไว้
ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อมีการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์กับระบบการผลิต
ปัญหาที่เจอได้บ่อยเมื่อมีการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์กับระบบการผลิต ได้แก่
1. ใช้งบประมาณเกินความจําเป็น อาจจะเป็นเพราะฝ่ายผลิตให้ข้อมูลฝ่ายคอมพิวเตอร์ได้ไม่คลอ
บคลุม ทําให้ฝ่ายคอมพิวเตอร์ประเมินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานผิดพลาด
2. ฝ่ายคอมพิวเตอร์ประเมินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานผิดพลาด อาจจะเ็ป็นเพราะขาด
ประสบการณ์
3. มีความขัดแย้งภายในทีมงาน อาจเนื่องจากขาดประสบการณ์การทํางานเป็นทีม ทําให้งาน
เสร็จล่าช้า
4. มีความเสียหายเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์หลังจากที่มีการติดตั้ง ให้ใช้งานแล้ว ทําให้ส่วน
งานผลิตต้องหยุดการผลิตชั่วคราว ถ้าไม่มีการวางแผนการแก่ไขปัญหานี้ที่ดีพอ
สิ่งหนึ่งที่อยากให้ท่าน ผู้ที่จะนําระบบคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ ได้พึงคิดเอาไว้เสมอ คือ กําหนดวัตถุ
ประสงค์ของการนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งาน กําหนดขอบเขตของระบบงานการผลิต กําหนด ขอบเขต
ของงานที่ต้องการนําระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ ให้ดีและรัดกุมที่สุดที่จะเป็นไปได้และควรจะใช้เวลาในการคิดเรื่องเหล่านี้ให้
เยอะสักนิด เพราะถ้าวางแผนไม่ดี แล้ว เหตุการณ์การใช้งบประมาณเกินความจําเป็นจะเกิดขึ้นได้ง่ายมาก สิ่ง
ที่สําคัญมากๆอีกอย่าง คือ ประสบการณ์ของทีมงาน จําเป็นจะต้องมีอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้พื้นฐานทั้ง

ระบบงานทางด้านการผลิต และทางด้านคอมพิวเตอร์